Strona internetowa IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ „Prawne
i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

Partner Konkursu – Narodowy Bank Polski

znak_nbp_projekt_realizowany

Partnerem IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz seminarium tematycznego pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych” Narodowy Bank Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi obszarami działalności Narodowego Banku Polskiego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/

honorowy_kolor
ZNAK_MIASTO_PION
image description
logo_-wojewoda_zachodniopomorski
logo760

ZAKRES ZAGADNIEŃ NA KONKURS WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ

IV Edycja
„Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

I. Prawo

1. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zasady praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziego;
b) system źródeł prawa;
c) gałęzie prawa.

2. Sądy i trybunały:
a) struktura sądownictwa w Polsce;
b) Sąd Najwyższy i jego struktura;
c) Trybunał Konstytucyjny, jego struktura i zadania.

3. Prawa człowieka i ich ochrona:
a) prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
b) środki i mechanizmy ich ochrony w Polsce.

4. Elementy prawa cywilnego:
a) osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wyposażone w zdolność prawną, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych;
b) przedsiębiorca i przedsiębiorstwo;
c) pełnomocnictwo, prokura;
d) zasady odpowiedzialności za szkodę;
e) odpowiedzialność kontraktowa;
f) odpowiedzialność deliktowa;
g) zasady wykonania zobowiązań pieniężnych;
h) weksel własny i trasowany oraz czek;
i) zakres odpowiedzialności cywilnej w obrocie papierami wartościowymi;
j) przenoszenie praw z papierów wartościowych oraz umorzenie papieru wartościowego.

II. Finanse i prawo finansowe

1. Waluta oraz rynek finansowy jako przedmiot prawa finansowego:
a) definicja, funkcje i rodzaje waluty;
b) waluta jako przedmiot władztwa państwowego;
c) stabilność systemu finansowego (polityka pieniężna państwa, stabilność złotego, działalność emisyjna);
d) Unia Gospodarcza i Walutowa;
e) Europejski System Banków Centralnych – pozycja, struktura i zadania;
f) strefa euro i wpływ przynależności do strefy euro na położenie państwa członkowskiego w Unii Europejskiej;
g) Unia Bankowa;
h) rynek finansowy jako przedmiot władczej ingerencji państwa, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacji finansowych;
i) interwencjonizm w organizacji i funkcjonowaniu rynku finansowego;
j) organizacja rynku finansowego;
k) instrumenty prawne oddziaływania na tworzenie i działalność podmiotów rynku finansowego;
l) nadzór nad funkcjonowaniem rynku finansowego;
m) powiązania między rynkiem finansowym a finansami publicznymi.

2. System bankowy i Narodowy Bank Polski:
a) system bankowy w Polsce i funkcje banków;
b) ustrojowa pozycja i funkcje Narodowego Banku Polskiego;
c) struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego;
d) płaszczyzny aktywności Narodowego Banku Polskiego:
– współdziałanie z organami państwa;
– emisja znaków pieniężnych;
– realizacja polityki pieniężnej;
– prowadzenie rachunków bankowych;
– działalność dewizowa banku centralnego;
e) podstawowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego;
f) bankowe papiery wartościowe;
g) nadzór bankowy (organizacja, cele, zadania, tryb wykonywania, środki nadzoru bankowego);
h) istota Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Instytucje prawa papierów wartościowych:
a) pojęcie i rodzaje funkcji papierów wartościowych;
b) rodzaje papierów wartościowych;
c) pojęcie instrumentów finansowych, w tym instrumentów rynku kapitałowego (akcje, obligacje, listy zastawne);
d) rachunek papierów wartościowych;
e) formy i depozyt papierów wartościowych;
f) zdematerializowane papiery wartościowe;
g) obrót papierami wartościowymi w Polsce (rynek regulowany: giełdowy i pozagiełdowy);
h) Giełda Papierów Wartościowych (geneza, struktura, zadania).

III. Ekonomia
1. Pieniądz i jego funkcje.
2. Rynek pieniężny i walutowy.
3. Kreacja pieniądza w gospodarce.
4. System bankowy, funkcje banków.
5. Bank centralny, jego cele i funkcje.
6. Polityka pieniężna, istota, cele, instrumenty, uwarunkowania, modele, problemy.
7. Popyt, podaż pieniądza.
8. Inflacja, istota, przyczyny, rodzaje, skutki społeczno-ekonomiczne, pomiar.

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

adres e-mail: Konkurs2017@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 26

fax. 91 444 28 46

Koordynatorzy Konkursu:

dr Wojciech Bożek

adres e-mail: wojciech.bozek@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 13

dr Katarzyna Dadańska

adres e-mail: katarzyna.dadanska@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 76